ข้อมูลมหาวิทยาลัย

About Mae Fah Luang University

25th years anniversary

25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

"...สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ "ปลูกป่า สร้างคน" ..."

ที่มา : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541. (2541, 19 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 115 ตอนที่ 65ก. หน้า 1-20.

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ” โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

symbol

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์

อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บนพื้นสีทองอักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและความเป็นสิริมงคล


เลข ๘ และ ๙ สีทอง
ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นสีทอง เลข ๘ อยู่เหนือคำว่ามหาวิทยาลัย เลข ๙ อยู่เหนือคำว่า แม่ฟ้าหลวง หมายถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ดอกไม้ (ดอกลำดวน)
ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีแดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพ (วันอาทิตย์) ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สีทอง หมายถึง สีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ลำดวน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.

life on campus

ในรั้วมหาวิทยาลัย

ด้วยความตระหนักถึงสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คนในทางการดูแลสุขภาพอนามัย การพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม และจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอ เพื่อรองรับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สมกับความเป็น “เมืองมหาวิทยาลัย” ที่ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความสุขและมีคุณภาพอย่างแท้จริง

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ