ติดต่อ-สอบถาม

ที่อยู่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

โทรสาร
0 5391 6314

Email
pulinet2024@mfu.ac.th

📝 Information Management: IM
คุณไผททิพย์ ทับทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6337
📝 Information Services: IS
คุณตรีสลา ฟูแว่น
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6344
📝 Organization Management: OM
คุณจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6320
📝 การใช้งานระบบหรือการอัปโหลดเอกสาร
คุณรักเผ่า เทพปัน
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6307

📞 ผู้ประสานงานทั่วไป
คุณวิภาดา ดวงคิด
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6345
📞 ที่พักและการเดินทาง
คุณปวีณา หมื่นปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6337
📞 ฝ่ายผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor)
คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6311
📞 การลงทะเบียน
คุณสายกัญญา แสนโคตร
เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6316

Fill out the form below and we will
contact you as soon as possible!