ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการ

Submission Steps

ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและลงทะเบียนระบบส่งผลงานวิชาการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันนี้-15 พฤศจิกายน 2566 
• ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566
• ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนและส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม ตั้งแต่วันนี้-20 ตุลาคม 2566 

2. ผู้ส่งผลงานวิชาการดำเนินการจัดทำ “แบบรับรองการนำเสนอผลงาน”
แบบรับรองการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลด Template Paper
3. อัปโหลดผลงานวิชาการฉบับเต็ม และแบบรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองแล้ว เข้าสู่ระบบส่งผลงาน
ส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม
คู่มือการอัปโหลดผลงานวิชาการฉบับเต็ม
4. รอผลการพิจารณาผลงานวิชาการฉบับเต็ม

แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

5. หากผลงานมีข้อเสนอแนะผู้ส่งผลงานทางวิชาการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566

6. อัปโหลดผลงานวิชาการที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และโปสเตอร์ (JPG) หรือไฟล์นำเสนอ (PPT) เข้าสู่ระบบส่งผลงานอีกครั้ง
ดาวน์โหลด Template Poster
7. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 "Better Libraries : Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow"

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย