รูปแบบการจัดทำไฟล์ผลงานวิชาการ

การนำเสนอผลงาน ประเภทการบรรยาย (Oral Presentation)

การเตรียมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Paper)

การเตรียมไฟล์นำเสนอ

การนำเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์ (Poster)

การเตรียมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Paper)

การเตรียมไฟล์นำเสนอ