วิทยากร

Speaker

บรรยายพิเศษ​

"หนังสือ: มหาสมุทรแห่งปัญญา"

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน

ประวัติวิทยากร

พระเมธีวชิโรดม หรือรู้จักกันในนาม ว.วชิรเมธี เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ฝ่ายมหานิกาย

ประวัติการศึกษา/ วิทยฐานะ
– สอบไล่ได้ปริญญาบัตร เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
– ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญากิตติมศักดิ์

– พ.ศ. 2552 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– พ.ศ. 2554 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– พ.ศ. 2554 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
– พ.ศ. 2555 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– พ.ศ. 2558 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– พ.ศ. 2561 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
– พ.ศ. 2561 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ศศ.ด.) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– พ.ศ. 2564 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา
– ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย
– ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย
– ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตาม ปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์)