วิทยากร

Speaker

“The Story Behind Our Wings Yesterday, Today & Tomorrow”

ร่วมเสวนา โดย

80

ผู้คนและการเดินทาง

คุณสมปอง มิสสิตะ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

อดีตหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

78

ภาษาคน ภาษาคอม

คุณสมพงศ์ หุตะจูฑะ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

79

สมดุลของชีวิต

คุณกนกวรรณ บัวงาม

ตำแหน่ง บรรณารักษ์หน่วยแคตาล็อก

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

81

ละครแห่งการงาน

คุณเยาวภา เขื่อนคำ

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้