ประกาศผลการพิจารณา

Notification of Consideration

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผลงานบางส่วนยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อทุกวันจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566