วิทยากร

Speaker

เสวนาวิชาการ

เรื่อง

AI in Library : Opportunities & Challenges

ร่วมเสวนา โดย

69

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
(SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED)

72

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

71

นายสกลกรย์ สระกวี

ประธาน
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ปส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ดำเนินรายการ

70

รองศาสตราจารย์

ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์