สถานที่จัดประชุม

conference venue

อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

E4 Building, 5th Floor, Mae Fah Luang University

E4 Building, Mae Fah Luang University