หัวข้อการนำเสนอผลงาน

conference Group

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

เนื้อหาครอบคลุมในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ การจัดการข้อมูลท้องถิ่น และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน