หัวข้อการนำเสนอผลงาน

conference Group

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

เนื้อหาครอบคลุมในด้านบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน