หัวข้อการนำเสนอผลงาน

conference Group

กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organisational Management)

เนื้อหาครอบคลุมในด้านการบริหารจัดการสำนักงาน การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการด้านกายภาพ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดสีเขียว / สำนักงานสีเขียว และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน